Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

News and Informations!

Stop - press !

Innovation Project Start up Vitrofoam S.A. - foam glass technology and production, unique and natural project of the futute

read more >>

Innowacyjny projekt - Startup - zakład produkcjyjny super nowoczesnych materiałów izolacyjnych ze związków mineralnych w 100% naturalnych, przyjaznych środowisku i użytkownikowi. Gwarancja 100% ekologicznej czystości produktu w pełni bezpiecznego dla zdrowia i środowiska.  

Czytaj wiecej >>

ADIPISCING ELIT

The Company IQ3S - International Quality Support, Service and Solution exists on the market to your disposal since 2009 as a business consulting for the technical sector.

 

Firma Industrial Quality Support Service and Solution IQ3S istnieje na rynku stale do Państwa dyspozycji od roku 2009 jako firma doradczo - konsultingowa dla sektora technicznego.


 

 

Quality         

  Developing our portfolio and facilities we offer technical support, professional management of investment projects and / or development, process cost optimization , cooperation in the field of quality, helping in the implementation of quality systems Lean management applying modern tools based on Six Sigma , Black Belt, Kaizen, TQM, TPM, factory excelence philosophy as well

 

Rozwijając stale swoje portfolio i zaplecze oferujemy wsparcie techniczne, profesjonalne zarządzanie projektami inwestycyjnymi i/lub rozwojowymi,  optymalizację kosztów procesowych, współpracę w dziedzinie jakości, pomagając w implementacji systemów jakościowych: Lean przy użyciu Six Sigma i narzędzi Black Belt, narzędzi Kaizen, Poka Yoke. 

 

 

Support        

 We offer analysis and mapping of your production processes. We run a wide range of training courses in developing skills and enhancing the knowledge and skills of employees.

 

Oferujemy analizę i mapowanie Państwa procesów produkcyjnych. Prowadzimy szeroki wachlarz szkoleń rozwijających kompetencje i podnoszących wiedzę i umiejętności pracowników.

 

 

 

Service and Solution

   We are advising and implementing projects related to environmental protection, particularly aimed at reducing emissions of air pollutants. Our focuse is to reduce energy consumption in industrial processes, their analysis, optimization and improvement of technical processes and technology as well.
We also assist you in the implementation of investments related to the production of energy from renewable sources - biomass, solid waste, recuperation, recovery of energy from technological processes.
As the exclusive representative of Area Impianti we are able to offer complete solutions for industrial waste treatment methods and all possible means.

We are constantly trying to be an exceptional company. IQ3S is focused on supplying of high quality products and services to our customers. In addition, our efforts extend beyond providing outstanding products and services to those who need them. IQ3S conducts research and participates in many initiatives to continually grow our business and help society. We are implementing a strategy to increase development through innovation and the strengthening of collaboration and organization.

IQ3S is constantly looking for opportunities to develop technologies and products that will have a greater impact on workers' safety.

 

  Doradzamy i realizujemy przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, szczególnie ukierunkowane na redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza. Zajmujemy się redukcja zużycia energii w procesach przemysłowych, analizą, optymalizacją i poprawą procesów technicznych i technologicznych.

Pomagamy w realizacji inwestycji związanych z produkcja energii z odnawialnych źródeł – Biomasa, Odpady stałe, rekuperacja, odzysk energii z procesów technologicznych.

Jako wyłączny przedstawiciel firmy Area Impianti oferujemy kompletne rozwiązania oczyszczania spalin przemysłowych wszystkimi metodami i możliwymi sposobami.

Stale staramy się być wyjątkową firmą.IQ3S International Quality Support Service and Solution koncentruje się na dostrczaniu wysokiej jakościproduktów i usług dla naszych klientów. Dodatkowo,nasze wysiłki wykraczają poza dostarczanie wyjątkowych produktów i usług tym, którzy ich potrzebują.IQ3S International Quality Support Service and Solution prowadzi badania i bierze udział w wielu inicjatywach, aby stale rozwijać naszą branżę i pomagać społeczeństwu. IQ3S International Quality Support Service and Solution wdraża strategię, aby przyspieczyć rozwój poprzez innowację i wzmacnianie możliwości współpracy i organizacji.IQ3S International Quality Support Service and Solution stale poszukuje możliwości rozwoju technologii i produktów, które będą miały większy wpływ na bezpieczeństwo pracowników.

Szkło Piankowe - Galeria mediów

Zawartość